loading...
loading...

Zajistíme právní dokumenty
pro marketplace

Legishop je platforma pro automatické generování právní dokumentace na úrovni advokátních služeb

cas

Rychle

dokument

Automaticky

penezenka

Výhodně

Právní dokumentace pro Kaufland Global Marketplace

Povinné právní dokumenty pro prodej na
Kaufland.cz 🇨🇿 i Kaufland.sk 🇸🇰

file-ai(1)

Balíček právní dokumentace “ALL YOU NEED” pro Kaufland Global Marketplace obsahuje:

 • všechny nezbytné právní dokumenty pro prodej na Kaufland Global Marketplace
  • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) prodejce
  • Informace o prodejci
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Poučení o odstoupení od smlouvy
 • pravidelné novinky z oblasti práva v e-commerce v České republic
 • 1x ročně webinář zdarma o právních požadavcích pro e-commerce v České republice

Dokumentace je dostupná v češtině.
Právní texty pro Kaufland Global Marketplace jsou k dispozici ve formátu PDF.

Balíček právních textů ALL YOU NEED pro Kaufland Global Marketplace jen za

3600,- Kč

Legishop s.r.o. není plátce DPH. Cena je konečná.

V prvním kroku objednávky si vyberete dokumentaci
pro Kaufland.cz 🇨🇿 nebo Kaufland.sk 🇸🇰

Máte otázky k balíčku právních dokumentů pro Kaufland Global Marketplace?

Jistota advokáta

Veškeré dokumenty jsou zpracované advokátní kanceláří Legitas, která se na právo pro e-shopy specializuje.

Posuňte právní ochranu svého e-shopu na vyšší úroveň!

Objednejte si konzultaci s právníky z Legitas advokátní kanceláře.
Využijte zvýhodněné hodinové sazby pro prodejce Kaufland Global Marketplace

Zvýhodněná hodinová sazba pro prodejce Kaufland Global Marketplace

2400 Kč bez DPH

3000 Kč bez DPH

Frame 84
Frame 86

DPH je účtováno ve výši 21%

FAQ - Časté otázky při vstupu prodejců na český trh

Pro prodej v České republice na Kaufland.cz je nezbytné mít:  

 • obchodní podmínky, včetně reklamací (uplatnění práv z vad zboží)
 • pravidla pro vracení zboží pro spotřebitele 
 • zásady zpracování osobních údajů
 • identifikace prodejce (impressum) 

Impressum není v ČR povinný dokument, tak jako je to v Německu. Přesto je povinností prodejce se řádně identifikovat. Proto se mezi povinné dokumenty na marketplace obecně impressum velmi dobře hodí. Spotřebitel má hned jasno, s kým kupní smlouvu uzavřel. 

Nemusí. Ale pozor. V celé EU platí, že nesmíte zbavit spotřebitele práv, která mu zaručuje právní řád země podle jeho obvyklého bydliště. Pokud prodáváte českému spotřebiteli, musíte mu garantovat dodržování českých právních předpisů, které spotřebitele chrání nebo jinak zvýhodňují.

Společnost (obchodní korporace). Pokud je vaše společnost inkorporovaná v zahraničí, můžete prodávat zboží českému spotřebiteli. Budete muset dodržet právní rámec ochrany spotřebitele, jakou mu zaručuje ČR. 

Podnikám jako fyzická osoba. Pokud jste občanem EU, Švýcarska nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, můžete v ČR podnikat za stejných podmínek jako čeští občané

V případě, že nejste občanem EU nebo přidružených zemí, musíte mít povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Se spotřebitelem je nutné komunikovat v jazyce, kterému porozumí. V České republice je to v českém jazyce, protože pro průměrného spotřebitele je čeština běžný komunikační jazyk. Spotřebitel nemůže být zkrácen na právech, které mu zaručuje česká a/nebo evropská legislativa. 

Český spotřebitel bude očekávat komunikaci v českém jazyce.

Prodej výrobků spotřebiteli je regulovanou právní oblastí. Na rozdíl od B2B vztahů má prodejce mnoho povinností. Ať už před uvedením výrobku na trh, před uzavřením kupní smlouvy nebo poté. 

 • Plnění informační povinnosti. Před uzavřením kupní smlouvy, o právech spotřebitele, kde a jak svá práva může uplatňovat, ale také o produktech nebo službách, které nabízíte. 
 • Srozumitelnost. Informace, které sdělujete spotřebiteli musí být v obsahově srozumitelné a čitelné formě. Ať už se jedná o obchodní podmínky, pravidla pro vrácení zboží nebo způsob uplatňování práv spotřebitele. 
 • Český jazyk. Všechny povinnosti vůči spotřebiteli musíte splnit v jazyce, který je pro spotřebitele na území ČR běžný komunikační jazyk. 
 • Umožnit spotřebiteli vrátit nebo reklamovat zboží na území ČR. Pokud máte sídlo nebo provozovnu mimo území ČR, i tak máte povinnost umožnit spotřebiteli vrácení zboží nebo uplatnění práva z vad zboží v rámci ČR. Tuto povinnost můžete splnit prostřednictvím vratkového štítku nebo smluvního partnera na území ČR nebo jiným způsobem. 

Naše dokumentace tyto zákonné požadavky reflektuje. V případě, že si zakládáte na Vašem vstřícném přístupu ke spotřebiteli, ozvěte se nám a dokumentaci Vám nastavíme na míru.

Než uvedete výrobek na český trh, doporučili bychom si ověřit, zda ve vztahu k českému spotřebiteli neplatí speciální regulace. 

Produktová specifika. Před uvedením výrobku na trh je u některých výrobků povinnost registrovat se dopředu u příslušného úřadu nebo splnit notifikační povinnost. Typicky půjde o doplňky stravy, krmiva pro zvířata nebo i některé kosmetické či hygienické přípravky.

Označení výrobku. Prodávaný výrobek na území ČR musí být označen těmito údaji, a to vše v českém jazyce: 

 • Uvedení výrobce nebo dovozce či dodavatele.
 • V některých případech také název výrobku, údaj o hmotnosti / rozměru nebo množství či velikosti. Návod k použití, upozornění, piktogramy či jiné povinné označení.
 • Údaj o materiálech použitých v hlavních částech výrobku, pokud se neuplatní výjimka.

Bezpečnost výrobků. Některé výrobky jsou zvlášť regulované (podle druhu výrobku nebo jeho vlastností). Pokud vstupují na evropský trh, posuzuje se shoda se všemi relevantními technickými předpisy („EU prohlášení o shodě“) a na výrobek se umísťuje označení shody („CE“). 

U některých výrobků bude třeba plnit povinnosti vztahující se ke zpětnému odběru výrobků nebo naopak zajistit plnění související s obalovými materiály apod.

Na dodržování pravidel ochrany spotřebitele dohlíží hned několik dozorových orgánů. Není vyloučené, že podnět k dozorovému orgánu může dát i sám spotřebitel. Takovým podnětem se příslušný dozorový orgán bude muset zabývat. 

Mezi nejrelevantnější dozorové orgány patří: 

Česká obchodní inspekce (ČOI). Kontroluje, zda vhodně plníte informační povinnosti vůči spotřebiteli (ať už se jedná o povinné údaje v obchodních podmínkách, jiné informační povinnosti nebo dodržování pravidel vztahující se na prodej spotřebitelům). Např. zda prodejce dodržuje pravidla pro marketingové akce ve vztahu ke spotřebiteli, nebo zda označujete recenze jako ověřené či neověřené. Cíl je zajistit ochranu spotřebitele před klamavými nebo jinými obchodními praktikami. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kontroluje plnění povinností vyplývajícího z nařízení GDPR a souvisejících předpisů. Informační povinnost je zpravidla splněna v zásadách zpracování osobních údajů a v průběhu nákupního procesu.  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Tento úřad velmi rád kontroluje, zda nepoužíváte u doplňků stravy nepovolená zdravotní tvrzení nebo dokonce neuvádíte jejich léčebné účinky. Či zda potravina obsahuje opravdu to, co tvrdíte. Dále, zda plníte vhodně všechny informační povinnosti na etiketě.  

Ministerstvo zemědělství (MZe). Je nadřízeným orgánem SZPI. Typicky se prodávajícímu může stát, že v rámci kontroly potraviny ze strany SZPI, inspekce prodávajícího vyzve k podání žádosti právě na MZe, zda se v případě dané potraviny jedná o tzv. novel food. 

Krajská hygienická stanice (KHS). Podle územní příslušnosti krajů zajišťují kontrolu  prodeje kosmetických prostředků. Zda jsou označeny všemi povinnými údaji na obalech, odkud výrobek pochází a jaké má složení, zda má spotřebitel k dispozici informace v českém jazyce, jak přípravek správně a bezpečně používat. 

Státní veterinární správa (SVS). Kontroluje mimo jiné výrobu a prodej krmiv, zda neprodáváte regulované výrobky, zda nepropagujete to, co nemáte.  

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Tento úřad kontroluje respektování právních předpisů v oblasti životního prostředí. ČIŽP může udělat kontrolní nákup zboží a zabývat se, zda etiketa zboží a údaje na e-shopu obsahují správné informace a piktogramy.

Spotřebitel má v rámci smluv uzavíraných distančním způsobem (tj. nakoupil na Vašem e-shopu) právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud se jedná o vícekusovou zásilku, pak od převzetí poslední z nich). Dobrovolně můžete garantovat spotřebiteli také lhůtu pro vrácení zboží delší. 

 • Jste povinni spotřebiteli poskytnout vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Ale nemůžete nutit spotřebitele k jeho vyplnění a zaslání při odstoupení. 
 • Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.
 • Uveďte kam spotřebitel zboží bude vracet. Doporučujeme spotřebitele vhodně navést. Český spotřebitel bude mít právo zaslat zboží na území jeho obvyklého bydliště – v rámci ČR. V našich dokumentech máte dostatečný prostor o tomto spotřebitele poučit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, včetně nákladů na dodání. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupní cenu musíte vracet stejnou platební metodou. Můžete se spotřebitelem dohodnout, že mu peníze vrátíte také jinou platební metodou.

Prodejce může pozdržet vrácení peněz do doby, než mu spotřebitel zboží předá nebo spolehlivě prokáže, že jej odeslal.

Ano. Například půjde o zapečetěné zboží, které z hygienických důvodů není možné vrátit, zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu apod. Je také potřeba splnit informační povinnost v obchodních podmínkách.

Pokud vám zákazník vrátil znehodnocené zboží, pak můžete započítat toto znehodnocení oproti vracené kupní ceně. Je potřeba to zákazníkovi sdělit a odůvodnit. Pokud zákazníkovi dorazilo od prodejce zboží, které bylo poškozené nebo jinak znehodnocené, pak je potřeba zákazníka poučit o tom, že má uplatňovat práva z vad (zboží reklamovat), nikoliv odstupovat od kupní smlouvy (vracet zboží).

Prodávající je povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění. To bude v praxi znamenat, že jste povinni buď v obchodních podmínkách nebo v reklamačním řádu povinni srozumitelně informovat spotřebitele o jeho právech:

 • Sdělíte, kde reklamaci uplatnit. 
 • Jaké má spotřebitel možnosti (zda má možnost na vrácení kupní ceny a v jakých případech apod.). 
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Standardy mohou být dobrovolně i přísnější, aktuálně na Kaufland.cz musíte reklamaci vyřídit do 3 týdnů a dodržovat další pravidla. 
 • Také spotřebitel by měl prodejci poskytovat součinnost. Pokud bude spotřebitel nesoučinný, může to být důvod k zamítnutí reklamace. 

Kam má spotřebitel zboží zaslat? Můžete po něm žádat, aby vám zboží doručil mimo ČR? Ne. Český spotřebitel má mít možnost reklamovat zboží na území svého obvyklého bydliště. Buď zařídíte adresu, kde bude možné přijímat zboží na území ČR nebo si sjednáte vratkové štítky s dopravci (odběrná místa pro zpětné zásilky, např. DHL). 

Jak je dlouhá lhůta pro uplatnění práva z vad? 24 měsíců od převzetí zboží. Může se uplatnit také smluvní záruka (prohlášení výrobce nebo prodejce o nadstandardních podmínkách pro uplatnění práv z vad zboží). 

Může se v některých případech lhůta prodloužit? Je třeba pamatovat na to, že dvouletá lhůta k uplatnění reklamace se prodlužuje o dobu, kterou zboží strávilo v reklamaci, a tím pádem spotřebitel nemohl z důvodu vyřizování reklamace produkt používat.

Ano. Je to základní dokument, bez kterého se neobejde žádný e-shop. Podle GDPR máte vůči fyzickým osobám, s jejichž osobními údaji nakládáte, informační povinnost. Zásady zpracování osobních údajů, které plně vyhovují prodeji na Kaufland.cz jsou součástí našeho balíčku dokumentů. 

Kupní smlouva na e-shopu je uzavřená právě kliknutím na tlačítko pro závaznou objednávku. Může znít: “Objednat s povinností platby” nebo “Objednat a zaplatit” nebo “Koupit nyní” apod. 

 • Z tlačítka by měl spotřebitel pochopit, že stisknutím dojde k uzavření kupní smlouvy a vytváří tím závaznou objednávku, kterou je následně povinen zaplatit zvolenou platební metodou.
 • Tím kupující potvrzuje, že souhlasí s podmínkami smlouvy a bere na vědomí zpracování osobních údajů. 

Transakční e-mail, který následuje po provedené objednávce je jen shrnutím celé transakce. Tady spotřebitel dostane kopii platných obchodních podmínek, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

V České republice existuje mnoho druhů zboží, které podléhá speciální zákonné úpravě pro jeho prodej. Mezi tyto produkty patří například alkoholické nápoje, tabákové výrobky, léčivé přípravky, potraviny a potravinové doplňky, kosmetika, elektrotechnické výrobky, hračky, zbraně a mnoho dalšího.

Tyto výrobky jsou regulovány různými právními předpisy, které určují, jakým způsobem mohou být prodávány a distribuovány. Například zákony o ochraně veřejného zdraví, o ochraně spotřebitele, o obchodních korporacích, o spotřební dani a další.

Doplňky stravy. U doplňků stravy je potřeba předchozí registrace u SZPI. Oblast doplňků stravy není v rámci Evropské unie zcela sjednocená, je potřeba respektovat příslušné národní právní řády. Problematické může být označování doplňků stravy, přisuzování vlastností. SZPI vede seznam povolených zdravotních tvrzení. 

Kosmetika. Každý kosmetický přípravek musí mít před uvedením na trh zpracovanou zprávu o její bezpečnosti, oblast je sjednocená pro celé EU. Pokud přisuzujeme kosmetice účinky, musí se zakládat na prokazatelných vědeckých studiích. 

CBD produkty. Bude záležet, zda jsou prodávány jako certifikovaná kosmetika nebo doplněk stravy. V případě prodeje CBD produktů je nutné dodržet stanovené limitní hodnoty THC, které jsou stanoveny zákonem. Pokud jsou prodávány jako doplňky stravy, vystavujete se riziku kontroly ze strany SZPI. Aktuální legislativní stav tohoto produktu je v české republice v nejistotě, proto doporučujeme individuální konzultaci s právníky s Legitas. 

Elektronické cigarety. Prodej elektronických cigaret na e-shopu se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví. Je zakázáno prodávat e-cigarety osobám mladším 18 let a je třeba respektovat omezení na reklamu a propagaci těchto produktů.

Tabákové výrobky. Prodej tabákových výrobků na e-shopu podléhá zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Je zakázáno prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let a je třeba respektovat omezení na reklamu a propagaci těchto produktů.

Alkoholické nápoje. Prodej alkoholu na eshopu je regulován zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který stanovuje podmínky pro prodej alkoholu. Obecně platí, že prodej alkoholu na e-shopu je povolen pouze v určitých případech a za splnění příslušných podmínek.

Na kaufland.cz jsou některé produkty zcela vyloučeny z prodeje, jejich aktuální přehled najdete pod tímto odkazem.

Cena. Cena zboží musí být konečná, včetně všech daní, cla a poplatků. Musí být uvedena zřetelně, aby se s ní spotřebitel mohl seznámit v předstihu. 

Faktura. Na vyžádání musíte zákazníkovi vystavit daňový doklad. Ten musí obsahovat datum uskutečnění prodeje, označení či popis zboží a jeho kupní cenu. Dále pak nesmí chybět identifikační údaje prodávajícího, jako jsou jeho jméno a příjmení v případě živnostníka, název prodávajícího, jde-li o obchodní společnost, identifikační číslo osoby (IČO) a jeho sídlo.

Marketingové akce. Prodávající je také povinen ze zákona vést cenovou evidenci u daného produktu. Pokud je vyhlašována marketingová akce, tj. komunikována výhodnější nabídka oproti běžné ceně pro spotřebitele, pak je potřeba dodržovat potřebná pravidla. ČOI může kontrolovat, zda nedošlo ke klamání spotřebitele. Pokud budete chtít zkonzultovat některou vaši kampaň, můžete si rezervovat konzultaci.